תקנון ותנאי שימוש

1.       כללי

א.     מטרתה של אפליקציית My Team (להלן "האפליקציה") לסייע באספקת מידע מגוון ומרוכז ביחס לליגות הכדורגל השונות, בחלוקה המותאמת לצרכי המשתמש, להגדרות שיוזנו על ידו ולבחירותיו.

ב.     תנאי לשימוש באפליקציה הינו אישור של המשתמש את הוראות התקנון ותנאי השימוש (להלן: "התקנון"), כאשר מובהר כי מתן האישור מחיל את הוראותיו גם על כל מי שיעשה שימוש באפליקציה ו/או במידע המצוי בה באמצעות המשתתף ו/או באמצעות המכשיר של המשתתף, ואשר ייחשב אף הוא כ"משתמש" לפי תקנון זה.

ג.      שימוש באפליקציה ו/או הורדתה למכשיר המשתמש, מהווים את הסכמת המשתמש לקבל את הוראות התקנון ולנהוג לפיו; לפיכך אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הוא מתבקש שלא להוריד את האפליקציה ובוודאי שלא לעשות כל שימוש בה ו/או בתכנים הקיימים בה.

ד.     בכל מקום שנעשה בתקנון זה שימוש בלשון זכר , הכוונה גם לנקבה במשתמע; בכל מקום בתקנון בו נעשה שימוש בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשתמע.

 

2.       התכנים באפליקציה

א.     מפעילת האפליקציה (להלן: "המפעילה") תפעל על מנת לכלול בה נתונים המתייחסים לליגות הכדורגל בישראל, במידת האפשר בפריסה ובחלוקה לפי גילאים, אזורים/מחוזות, ליגות וכיוצ"ב, עם אפשרות לבחירת קבוצה/ות ספציפית/ות בתוך קבוצות ייחוס אלו.

ב.     הנתונים עשויים לכלול את המשחקים הצפויים לכל קבוצה, הטבלה המעודכנת של הליגה ו/או כל מסגרת אחרת שיתקבלו לגביה נתונים ואשר בה/ן היא משתתפת (להלן יחדיו: "הליגה"), תוצאות משחקים, מועדים ומיקומים מעודכנים של המשחקים, מועדים ומיקומים מעודכנים של אימונים וכיוצ"ב.

ג.      המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף קישורים לספקי נתונים ו/או שירותים אחרים (דוגמת דרכי הגעה וכיוצ"ב), וכן נתונים ועדכונים נוספים.

ד.     המפעילה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לספק סיסמא לכל משתמש ו/או קבוצת ייחוס, לפי הענין והצורך.

 

3.       הליך הרישום

א.     כל משתמש ימלא את הפרטים הנדרשים בהליך הרישום, ויגדיר לעצמו את הקבוצות שהוא מעונין להיות חשוף למידע לגביהן ו/או לגבי הליגות שלהן (להלן: "הבחירה"). המשתמש יהיה רשאי לבצע בחירה אחת או יותר, לפי רצונו.

ב.     בהתאם לבחירה שיבצע המשתמש, ייפתחו בפניו הנתונים המתייחסים לקבוצה שבחר ולליגה בה היא משתתפת. ככל שהדבר יתאפשר, יוכל המשתמש לבחור לקבל התראות בנוגע לנתונים נוספים שייבחרו על ידו.

 

4.       תנאי כשירות להשתמש באתר

א.     הלקוח הנו בעל מכשיר ומספר טלפון נייד ובעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ;

ב.     המשתמש לא הפר במהלך הרישום ו/או בכל של אחר איזה מתנאי התקנון ;

ג.      המשתמש לא מסר פרטים כוזבים ו/או לא נכונים ;

ד.     המשתמש ו/או מי מטעמו לא ביצע ולא ניסה לבצע מעשה בלתי חוקי ו/או שימוש לא ראוי על פי שיקול דעתה המפעילה באפליקציה ו/או באיזה מתכניה;

ה.    המשתמש ו/או מי מטעמו לא ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באפליקציה ו/או בפעילותה התקינה ו/או במפעילה ו/או כדי לפגוע בצד ג׳ תוך כדי שימוש באפליקציה .

בכל מקרה של הפרה של איזה מהתנאים שלעיל תהיה רשאית המפעילה להפסיק לאלתר את שימוש המשתתף באפליקציה ו/או את גישתו אליה.

 

5.      סודיות מידע

א.       המפעילה לא תעשה כל שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש שלא בהקשרים המופיעים בתקנון זה ו/או לאספקת המידע הנוגע לבחירותיו של המשתמש ללא הרשאת הלקוח, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.

ב.     המפעילה תאפשר גישה למידע רק לאלה מהעובדים מטעמה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

ג.      המשתתף מאשר בזה כי הוא מעונין לקבל הודעות ו/או פרסומים בתחום הפעילות הנובעת מהבחירה שלו כאמור בתקנון זה, ומוותר בזאת על כל טענה בעניין זה.

ד.    המפעילה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע,  אך בקרות מקרים שאינם בשליטתה ו/או שנובעים מכח עליון, המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה; למען הסר ספק , המפעילה לא תהיה אחראית לכל חשיפת המידע ו/או לכל תוצאה שלה כתוצאה מפריצה של גורמים לא מורשים לאפליקציה.

 

6.       תנאים נוספים והגבלת אחריות

א.     המפעילה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש באפליקציה ו/או מהמידע המופיע בה.

ב.     המפעילה איננה ולא תהיה אחראית למידע ו/או לנתונים המתקבלים באפליקציה ו/או אשר המשתמש נחשף אליהם ו/או לנכונותם. המפעילה לא תישא באחריות לכל טענת הסתמכות שהיא, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות ביטול זמן ו/או הוצאות ו/או עגמת נפש ו/או אי הגעה במועד ו/או בכלל ו/או הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

ג.      כל מידע ו/או נתון ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית , סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של המפעילה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באפליקציה אלא בהסכמת המפעילה בכתב ומראש.

ד.     למען הסר ספק אין להעתיק ו/או לעשות שימוש לכל מטרה שהיא באפליקציה ו/או בשם אותו היא נושאת המהווים כולם שמות מסחריים השייכים למפעילה על פי דין.

ה.    המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את הוראות התקנון.

ו.       בשאלות לגבי האפליקציה ו/או פעילותה ו/או לגבי תקלות ניתן לפנות בדואר אלקטרוני : support@softegg.co.il

ז.      פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.